W SKŁAD GRUPY FINGROW WCHODZI FUNDUSZ INWESTYCYJNY

biznes inwestycje

FINGROW MEDIA należy do grupy FINGROW CONSULTING GROUP SA

INWESTYCJE

Do grupy Fingrow wchodzi Biznes Inwestycje Plus Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA (BI Plus ASI SA), fundusz zapewniający krótko- oraz średnioterminowe finansowanie dla przedsiębiorstw. BI Plus ASI SA jest spółką inwestycyjną wpisaną do rejestru zarządzających Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (Nr PLASI000239) prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Strategia BI Plus ASI SA zakłada połączenie dedykowanego finansowania dłużnego wraz z częściowym equity dla przedsiębiorstwa z ustalonym poziomem kontroli operacyjnej w trakcie procesu inwestycyjnego. Zespół zarządzający BI Plus ASI SA, bazując na własnym doświadczeniu oraz analizie rynku długu w Polsce, zidentyfikował lukę podażową w zakresie wyspecjalizowanych rozwiązań finansowania dłużnego dla firm z sektora MŚP, które ze względu na pogorszony standing finansowy znajdują się poza obszarem zainteresowania banków komercyjnych i/lub są zbyt małe, aby korzystać z rozwiązań produktowych oferowanych przez rynek kapitałowy czy private debt.

 

BI Plus ASI SA otrzymała gwarancję Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego na kwotę 100 mln euro, co pokrywa do 70% strat zrealizowanych w portfelu inwestycyjnym funduszu finansującym przedsiębiorstwa MŚP. Działając w ten sposób, BI Plus ASI SA zajmuje się kompleksową restrukturyzacją i dofinansowaniem biznesu klienta. BI Plus ASI SA inwestuje w dojrzałe operacyjnie firmy, które ze względu na różne czynniki wewnętrzne bądź zewnętrzne znalazły się w kryzysowej sytuacji ekonomicznej.

Dla inwestorów

 

Korzyści z inwestowania w obligacje/dług BI Plus ASI SA:

 

• BI Plus ASI SA posiada gwarancję Europejskiego Funduszu
Inwestycyjnego – do 70% zainwestowanych środków
• Środki inwestowane są wyłącznie w zweryfikowane i zaudytowane
projekty
• Decyzje wymagają wieloetapowej akceptacji od poziomu wstępnych
analiz po Komitet Inwestycyjny
• Projekty są w pełni nadzorowane i kontrolowane przez doświadczonych
managerów BI Plus ASI SA

 

Inwestujemy w:

 

• Spółki działające na rynku od kilku lat
• Kapitał spółki – bezpośredni zakup udziałów/akcji spółek
(kontrola nad realizacją przez BI Plus ASI SA)
• Dług zabezpieczony na aktywach spółki (m.in. nieruchomości)
• Budżet od 2 do 10 mln euro

 

Warunki inwestycji:
 

• Okres inwestycji – od 3 do 5 lat
• Minimalna kwota inwestycji – 1 mln euro
• Kupon – kwartalny lub roczny

 

 

Dla projektów poszukujących finansowania

 
Finansowanie projektów inwestora poprzez BI Plus ASI SA:
 
• Pełna kontrola nad projektem (własność projektu/firmy)
• Środki własne inwestora plus dofinansowanie inwestycji przez BI Plus ASI SA – środki pozyskane z rynku (m.in. z banków)
• Minimalizacja ryzyka inwestycyjnego – gwarancja EFI do 70% zainwestowanego kapitału
• Pełna obsługa projektu
• Przygotowanie biznesplanu i strategii (analiza rynku, studium wykonalności i audyt)
• Wsparcie doświadczonej kadry BI Plus ASI SA na etapie wdrażania i realizacji
• Optymalizacja finansowania, wycena przedsiębiorstwa
 
Projekty finansowane przez BI Plus ASI SA:
 
• Pozyskanie finansowania przez BI Plus ASI SA
• Kontrola nad projektem, pełna obsługa projektu
• Minimalizacja ryzyka inwestycyjnego – gwarancja EFI do 70% zainwestowanego kapitału
• Wycena przedsiębiorstwa
• Przygotowanie biznesplanu i strategii (analiza rynku, studium wykonalności i audyt)
• Wsparcie doświadczonej kadry BI Plus ASI SA na etapie wdrażania i realizacji
• Optymalizacja finansowania w tym pozyskanie dodatkowego finansowania z banków

W trakcie realizacji projektu:
• Wsparcie sprzedażowe, marketing
• Zarządzanie kosztami, księgowość i audyt, obsługa prawna